Moln eller drift i egen regi? Det ena behöver inte utesluta det andra!

Written by Jonas Gustafsson. Posted in Blandat, Molndrift

Vi som jobbar med Molntjänster tar kanske väldigt mycket för givet. Många gånger pratar vi i tekniska termer och begrepp som kanske kan vara svåra att analysera och kanske framförallt avgöra den direkta skillnaden och fördelen för dig som kund. Vad är skillnaden mellan publika moln och privatamoln och kanske framförallt – varför skall jag bibehålla on-premise lösningar över huvudtaget?

On-premise, drift i kundens egna lokaler.

On-premise brukar man beteckna den IT-miljö som finns i ”kundens” egna byggnader , om vi nu tänker att Ballou är en leverantör i detta fallet. Det kan absolut finnas skäl att ha IT miljön i egen regi och inom husets väggar – men jag skulle säga att de uppenbara fördelarna tenderar att försvinna allt mer. Såklart baseras denna typen av val och beslut på vilken typ av bolag man är. Globala jättar med väl etablerade funktioner, egna IT-avdelningar, egna datacenter, komplexa ERP system som inte kan flyttas av olika orsaker kan mycket väl vara anledningar att molnet inte är en teknologi som fungerar för den typen av verksamheter. Men vi ser att många historiskt väldigt on-premise tunga verksamheter inom både industri, finans och även myndigheter börjar anamma molnteknologier i större skala – och den springande punkten i detta skulle jag vilja benämna innovation och konkurrensfördelar. Det pratas ju till och med om gemensamma molnplattformar för Sveriges myndigheter – komplext att lösa – JA , säkert men det finns troligen mycket att vinna i effektivitet och besparingar med en sådan approach.

Normalt för On-premiselösningar är att du behöver investera i licenser och utrustning – detta är ett av mina starkaste argument för att titta på molnbolagens affärsmodeller – att hyra IT kapacitet och programvaror är oftast att föredra med den snabba utvecklingstakt som pågår inom flera områden, du som kund vill helt enkelt inte sitta med investeringar som tenderar bli gamla innan dina avskrivningar är gjorda.

En annan aspekt som talar emot on-premise lösningar idag är avsaknaden av skalbarhet och flexibilitet i system och applikationer. I veckan pratade man om kronofogdemyndigheten som sitter på stordatorsystem från 70-talet!! som uppenbarligen är så omoderna att man till och med tvingas låta kriminiella aktörer agera fritt, delvis på grund av brister och inlåsning i system som inte kan hanteras på ett bra sätt – det går helt enkelt inte att ändra på ett enkelt sätt.

Om kronofogden kanske får ses som en ytterlighet i stelbenthet kring föråldrade IT-system för
on-premise lösningar så är väl Microsoft och deras publika moln Azure dess raka motsats.

Innovationskraft genom Molnteknologi

Microsoft lanserar ca 500 tjänster varje år i sitt publika moln Azure. Det är väl bara Amazons motsvarighet AWS som kan mäta sig med en liknande tjänstekatalog och utvecklingstakt – och det är med en enorm kapacitet i ryggen man gör detta. Datacenters i 32 regioner världen över för att möta både regulatoriska krav i respektive region, redundans och såklart kapa svarstider (latency) där det är befogat.

Men det skall sägas – det skall inte underskattas att det här med att svarstiden kan vara en anledning att kritiskt granska om ditt system eller applikation faktiskt lämpar sig att köras i ett publikt moln likt Azure. Vi har exempel där man gått från on-premise drift med 1 ms i svarstid och en flytt till det publika molnet där det helt plötsligt gav svarstider på 50 ms – detta är såklart inte acceptabelt.
Det finns dock numera teknik för att lösa detta. Express Route är ett sätt att knyta ihop det publika molnet med on-premise lösningar. Då behöver man inte förlita sig på VPN kopplingar över internet, utan man knyter ihop detta via dedikerade länka med låg latens (svarstider).

Så en kritiskt granskning skall såklart göras baserat på de krav som ställs på applikationer och system.

De fundament som molntjänsterna bygger på är bl.a. dess skalbarhet, pay-as-you-go, geografisk spridning och det här med den innovationskraft som finns i molntjänster – det gäller egentligen oavsett om det är en enklare Office365 funktion eller ett komplext BI system (Business intelligentsystem). Det är helt enkelt svårt, komplext (dyrt) att hålla samma utvecklingstakt i On-premise lösningar som i molntjänster och kanske speciellt om vi pratar om applikationer, SaaS och olika plattformstjänster, PaaS.

Ett publikt moln är inte alltid billigast.

Att det per automatik skulle bli billigare att flytta sin drift till det publika molnet är absolut inte självklart. Rörliga kostnader som i många fall kan vara svåra att förutse och överblicka är för den som sitter med en IT-budget inte alltid positivt. Här gäller det att ha bra instrument och verktyg för att kunna förutse vad olika saker helt enkelt kostar och gör mest nytta. Det är inte självklar att stora krävande SQL servrar passar bäst att köra i molnet – tvärtom. Vi har bra exempel från kundercase där drift hos Ballou levererat bättre pris-prestanda än vad de stora publika molntjänsterna förmår för att lösa samma uppgift.

För mindre och medelstora bolag är molnteknologier i princip den enda vettiga modellen. Det finns egentligen inget som talar för att investera i servrar, nät, datahallar, säkerhet etc. och köra detta i egen regi – jag tror man måste se molntjänster som nutidens sätt att leverera IT. Fokusera på den egna verksamheten istället för att driva egna IT avdelningar – låt oss molnaktörer sköta den delen istället.

Hybridmoln – det bästa av två världar

Så om man vill nyttja det bästa av två världar, on-premise och molntjänster, så pratar vi Hybrida lösningar, Hybrid Cloud. Alltså en kombination av egen drift och nyttjade av molntjänster – vi ser att detta är en leveransmodell som tilltalar ganska många företag och som växer stort. Vi har goda exempel hos Ballou där man kör affärsystem i våra datacenter och webbtjänster i det publika Molnet, Azure i detta fall. Det som drivit denna lösning är att kundens plattform (e-handel) redan fanns på plats i Azure och man ville ha en geografisk spridning på webbfrontar och lokal närvaro och kontroll på sina affärssystem. Vi har knutit ihop kundens driftmiljö hos Ballou med Azure via en VPN tunnel, detta har fungerat bra då kraven på svarstider (latency) inte varit avgörande, snarare att hitta en kostnadseffektiv lösning. Ett bra exmpel på en Hybridmolnlösning.

DR , Disaster Recovery, har Du en plan B för din IT verksamhet?

DR är ytterligare funktioner som kan vara optimalt att hantera i en Hybrid modell. Nu pratar vi inte backuplösningar, utan att återställa hela miljöer om olyckan skulle vara framme. I korthet kan vi erbjuda stand-by kapacitet som kan ta vid om den primära on-premise driften skulle haverera . Molnmiljön kan ligga passiv till en mindre kostnad och startas upp vid behov. En förutsättnig för detta är att man faktiskt har övat och testat scenariot också. Ett stillestånd på alltifrån 1 dag och därutöver är ju direkt förödande för många verksamheter. Hur ser din berdskap ut vid ett haveri?

Så för Er som är i en situation där Ni behöver modernisera, säkra och digitalisera Er IT miljö så måste Ni anamma och utmana de möjligheter som molnet faktiskt ger. Det finns absolut frågeställningar som Ni som köpare skall beakta, det är helt enkelt inte lätt att välja den lösning som passar just dina behov.

Fem saker att ta med sig för att förväntningar skall uppfyllas oavsett leveransmodell:

• en bra kravspec underlättar – vad är det vi skall lösa?
• ta fram kostnadskalkyler för att slippa negativa överraskningar
• är de säkerhetskrav jag har på min IT miljö tillgodosedda
• affär på köparens villkor – ingen inlåsning
• gör en POC om möjligt – en ”proof of concept” för att utvärdera

Vi har erfarenhet och kunskap om olika teknologier och dess för och nackdelar. Vi har partnertskap med de ledande aktörena på marknaden och vi är kittet mellan det lokala och globala, det privata och publika molnet och vår lokala närvaro i form av support och rådgivning är en stor tillgång för våra kunder.

Så jag vill uppmana Er som sitter i digitaliseringstankar att boka ett on-line möte med någon av våra experter, vi ställer förutsättningslöst upp som expertrådgivare och kan guida Er i den digra flora av möjlighter som det faktiskt finns – JaaS – Jonas as a Service, don´t miss IT.

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment